Terminoloji Sözlüğü

Aile İletişimi

Bağlamı aile ortamı, tarafları aile üyeleri olan iletişim türü.

Ajans Haberciliği

Haber ajansları, haber ve bilgileri doğru, tarafsız, hızlı ve ayrıntılı bir biçimde toplayarak, bunları belirli bir ücret karşılığı abonelerine aktaran kuruluşlardır.

Alıcı

İletişim sürecinde göndericinin karşısına konumlanan ve iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kategori.

Alımlama

İletişim sürecinde, mesajın amaçlanan kişi, küme ya da izler kitleyle buluşma anını, ortamını ve sürecini dile getiren bir kavram.

Altdil

Bir toplumun genel dilinden farklılıklar gösteren ve özgül bir toplumsal küme ya da alt kültür tarafından kullanılan bir dil. Argo ve jargon altdil örnekleridir.

Alternatif İletişim Araçları

Yerleşik ve kurumsallaşmış siyaseti (toplumda değişimi savunma veya en azından geleneksel değerlerin eleştirisi anlamında) açıkça reddeden veya ona meydan okuyan kitle iletişim biçimleri. Bunlar “köktendinci (radikal)” veya “yer altı” iletişim araçları olarak da adlandırılırlar; parlamenter oydaşma ve tartışmaların tanımlanmış sınırları dışında kalan siyasal ve toplumsal öğretileri temsil etmek suretiyle geleneksel iletişim araçlarına karşıt bir konum alırlar. 

Altkültür

Daha geniş bir kültürün parçası olmakla birlikte, kimi inançları ve davranışlarıyla bu kültürden farklılaşan bir toplumsal kümenin kültürü. Beyazların çoğunlukta olduğu bir toplumda siyahlar, erkek egemen bir toplumda da kadınlar ile eşcinseller altkültür kümelerinin örneğidirler.

Anlam

İletişimin ürünü ya da sonucu olarak ortaya çıkan, karşılıklı anlaşmaya dayanan ve insanların birbirlerini anlamalarını olanaklı kılan düşünsel çağrışım.

Anlambilim

Dil incelemelerinin anlamla ilgili dalı. Anlambilim dilde anlamların nasıl dile getirildiğini çözümlemeyi ve açıklamayı amaçlar.

Araç

Bir iletişim mesajını verili bir kanal boyunca iletilebilir bir sinyale çeviren teknik ya da fiziksel ortam. Örneğin televizyon, görüntü ve ses kanallarını kullanan bir araçtır.